Etický kodex

Coby členka České asociace systemických konstelací dodržuji tento kodex:
1. Kompetence
 • lektor zaručuje, že úrovní svých zkušeností a znalostí zajistí svým klientům dostatečnou péči s ohledem na jejich potřeby,
 • lektor se při své práci pohybuje v rámci limitů vlastních kompetencí,
 • pokud potřeby klienta překračují kompetence lektora, svěří je do péče příslušnému odborníkovi,
 • lektor nadále rozvíjí své kompetence dalším vzděláváním, spoluprací s kolegy, účastí na konferencích, atd.,
 • lektor usiluje o kvalitu své práce a získání zpětné vazby pomocí supervize,
 • lektor je otevřen spolupráci s kolegy i odborníky z jiných směrů.

2. Zásady vedení semináře

2.1. Zakázka
 • lektor přijímá pouze pozitivní zakázku - ve smyslu pozitivní změny pozice,
 • zakázku dává a systém si staví pouze člen daného systému,
 • zakázka se týká pouze klienta osobně, který si systém staví, tj. klient nezamýšlí zakázkou ovlivnit třetího,
 • zlepšení pozice nesmí být na ničí úkor,
 • lektor dbá na vytvoření a zachování chráněného prostoru pro účastníky,
 • lektor odmítne stavění konstelace, pokud není dostatečný časový prostor.
2.2. Role
 • lektor respektuje, že účast účastníků v rolích je dobrovolná.

2.3. Věty
 • lektorem vyslovené věty vůči představitelům v rolích jsou míněny jako návrhy,
 • lektor při formulaci těchto vět vychází z prožívání představitelů a vyhýbá se manipulaci.

2.4. Ošetření
 • lektor dbá na vytvoření dostatečného prostoru na reflexi účastníků na závěr semináře,
 • lektor dbá na dostatečné vystoupení představitelů z rolí,
 • lektor dá účastníkům k dispozici kontakt na sebe nebo příslušnou osobu,
 • lektor má k dispozici kontakt na následnou odbornou péči a v případě potřeby ji předá účastníkům.

3. Mlčenlivost
 • lektor zachovává mlčenlivost ohledně informací, které získal během své práce o účastnících, členech systému i systému samotném (rodina, organizace, firma, apod.),
 • lektor vede k mlčenlivost i účastníky semináře - včetně představitelů ohledně informací, které se dozvěděli prostřednictvím své role o cizích lidech.

Více zde: https://www.cask.cz